§ 97 Medborgarförslag. Höjd skatt för att finansiera skola och barnomsorg

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44123
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 97
Medborgarförslag. Höjd skatt för att finansiera skola och barnomsorg

KS2009/70-04

- Medborgarförslag 2009-02-12
- Ledningskontoret 2009-04-17
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 146

I ett medborgarförslag från Sofia Lindvall föreslås att skatten ska höjas och att dessa medel oavkortat ska användas inom skola och barnomsorg.

Ledningskontoret redogör för kommunens planeringsmodell och konstaterar samtidigt att kommunens ekonomi är ansträngd och att omfattande besparingar har lagts ut på nämnderna. Ytterligare besparingar kan komma ifråga. Kontoret påpekar att Gotland redan har en förhållandevis hög utdebitering och att 1 procentenhets höjning skulle innebära 88 miljoner kronor i ökade skatteintäkter. Detta skulle också innebära att ön fick den näst högsta utdebiteringen i riket. Med ledningskontorets utlåtande har förslaget ansetts vara besvarat.

Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Kommunfullmäktiges beslut

·      Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Register