§ 99 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44121
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 99
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Gotland 2008 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)

- Samordningsförbundet Gotland, FINSAM, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2008

Kommunfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för Samordningsförbundet Gotland, FINSAM (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). I förbundet ingår kommunen, försäkringskassan och länsstyrelsen (arbetsförmedlingen från och med 2008-01-01).

Jäv:

Jäv anmäldes av Per-Olof Jacobsson (C) och Gustaf Hoffstedt (M).

Kommunfullmäktiges beslut

· Resultat- och balansräkning fastställs.

· Samordningsförbundet Gotland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Register