§ 103 Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44117
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 103
Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare

- Johan Wahlberg 2009-05-11

Kommunfullmäktige har att utse en ny ersättare i tekniska nämnden efter Johan Wahlberg (S) som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut

· Johan Wahlberg (S) befrias från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

· Till ny ersättare i tekniska nämnden utses:

S Joakim Vinberg, Kakelugnsgatan 49, 621 53 Visby

att vid förfall för ordinarie i s-gruppen inträda i ordningen efter Tore Hansson.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Register