2009-06-15, §§ 77-111

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44106
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2009-06-15

Register

Kommunfullmäktige 2009-06-15
Plats:
Suderbys herrgård, Västerhejde
Tid: 13.00-17.30

Utsedda att justera protokollet:
Bo Björkman och Stefan Nypelius

Datum för anslags uppsättande: 2009-06-26
Datum för anslags nedtagande: 2009-0-18

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare
tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare