Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Starta och driva skolverksamhet

Om du vill starta fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg ansöker du om det hos Region Gotland. Region Gotland är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Vill du starta annan fristående skolverksamhet - vänd dig till Skolinspektionen. 

Det finns olika krav som ska uppfyllas

Huvudmannaskapet för verksamheten i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem kan bedrivas i olika former, till exempel föräldrakooperativ eller aktiebolag. Men det finns vissa kvalitets- och säkerhetskrav för att kunna få denna typ av fristående verksamhet godkänd. 

 • Det ska finnas personal med utbildning (för fristående förskolor och fristående fritidshem ska åtminstone en anställd ha förskollärar-/fritidshemslärarlegitimation) eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodoses.
 • Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek.
 • Lokalerna ska vara ändamålsenliga och godkända av brand- och miljömyndighet.
 • Verksamheten ska utgå ifrån varje barns behov.
 •  Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, ska följas i den fristående förskolan och vara vägledande för pedagogisk omsorg. 
 • Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr 11, ska följas i det fristående fritidshemmet.

Regler för anordnande och drift 

I enlighet med skollagen ska Region Gotland bevilja godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem om verksamheten uppfyller vissa krav.

I riktlinjerna på denna sida hittar du information om vad som krävs för att starta och driva verksamheten.

Beslut

Om barn- och utbildningsnämnden bedömer att sökanden har förutsättningar att bedriva en fristående förskola eller fritidshem utifrån de krav som ställs i skollagen, får sökanden ett godkännande för en specifik adress och ett specifikt platsantal. Om sökanden bedöms sakna förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med de bestämmelser som finns avslås ansökan. Ett avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

För dig som ska göra en ansökan

Du som vill ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg - mejla till enskildhuvudman@edu.gotland.se för att få ansökningsblanketter. Räkna med att handläggningen tar upp till fyra månader efter att ansökan är komplett. Du bör därför ansöka i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Avgift för ansökan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar ut en avgift för ansökningar gällande nyetablering samt utökning av befintlig fristående förskola och vissa fristående fritidshem. Läs mer om avgiften under "Frågor och svar" lite längre ned på sidan. 

Starta annan fristående skolverksamhet

För att få starta en fristående grundskola eller gymnasium behövs tillstånd från Skolinspektionen. Skolinspektionen bedömer ansökan utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar och regler för den aktuella utbildningen. Kommunen ska i samband med att tillståndet prövas ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med Skollagen 2 kap. 5 §. 

Information om tillståndsgivning hos Skolinspektionen 

Tilläggsbelopp

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen skyldighet att ge stöd åt barn och elevers i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet (den så kallade elevpengen).

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om ett tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun. Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som barnet eller eleven är folkbokförd i.

Tilläggsbeloppet är avsett att ge fristående verksamheter möjligheter till särskilt ersättning till barn/elev som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärder som sätts in ska vara extraordinära. Ersättning för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/eleven och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar.

Läs mer om tilläggsbelopp och hur man ansöker

Frågor och svar kring start och drift av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom:

 • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
 • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

De nya bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

En huvudman som är godkänd att bedriva fristående förskola och vissa fristående fritidshem är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet, insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tillsyn över detta. Det innebär att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

Reglerna gällande ägar- och ledningsprövning omfattar inte pedagogisk omsorg.

De nya reglerna omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte utbildnings- och arbetslivsförvaltningens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya skärpta krav för tillstånd att bedriva enskild verksamhet (prop. 2017/2018:158 - Ökade tillståndskrav och regler för upphandling inom välfärden). Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

 

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen genom e-tjänst https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/987

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva fristående förskola och vissa fristående fritidshem.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringar av

 • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

I samband med anmälan kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningen pröva att den fristående förskolan/fritidshemmet fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och lämplighet.

 

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i skollagen (2010:800) i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För utbildnings- och arbetslivsförvaltningens del innebär de skärpta kraven en skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg.

Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i skollagen även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med dessa ärenden från och med 1 januari 2019. Detta då de nya bestämmelserna innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.

Region Gotlands avgift för ansökan

Region Gotlands tar ut en avgift av alla som ansöker om godkännande som huvudman att starta fristående förskola eller fritidshem. Samt för ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem.

Avgiften är avsedd att täcka utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet.

Följande ärendetyper är förenade med avgift:

 • Avgift om 20 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
 • Avgift om 10 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem.

Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022.

Avgift för fullständig prövning

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in, ingen handläggning av ansökan påbörjas förrän avgiften har betalats. Betalningsinstruktioner skickas i samband med att ansökan kommit in.

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

I enlighet med kapitel 26 paragraf 2, 4, 6-16, 18 samt 27 skollagen (2010:800) ansvarar Region Gotland för tillsynen över fristående förskolor, vissa fritidshem och pedagogisk omsorg.

Skolinspektionen utövar tillsyn av fristående grundskolor, förskoleklass och fritidshem.
Klicka här för länk till skolinspektionens webbplats