BUN § 48

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43674

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-05-20

BUN § 48
Bussupphandling i BUN

Dnr BUN 2009/99:62

Grundskolans skolskjutsning hade under 2008 varit föremål för upphandling, med avsikten att den nya skjuts­organisationen skulle träda i kraft vid början av läsåret 2009/10. Förfrågnings­underlaget hade annonserats 2008‑05‑13 och i EU:s officiella organ tilldelats beteckningen: TED-publikation 128242-2008 (16.5.2008).

Arbetsutskottet fattade 2008-09-24 tilldelningsbeslut i ärendet enligt delegation från BUN. (Au § 2008/71).

I den aktuella upphandlingen hade även särskolans skjutsar annonserats för anbud. Inget av de anbud som inkommit bedömdes innehålla komplett anbudsunderlag och kunde därför inte prövas. Arbetsutskottet beslöt därför att återremittera ärendet till förvaltningen. (Delegationsbeslut Au § 2008/72).

 GotlandsBuss AB hade hos Länsrätten begärt överprövning av Arbetsutskottets delegationsbeslut om grundskolans skolskjutsning enligt Au § 2008/71. Länsrätten förordnade 2008-10-03 att den ifrågavarande upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats .

Länsrätten avgjorde målet 2008-11-07 med följande domslut (Mål 31-08).

 Länsrätten avgör målet slutgiltigt och förordnar i enlighet med vad som anförts under domskälen att upphandlingen skall göras om.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-11-26 att överklaga Länsrättens dom till Kammarrätten (BUN § 2008/103).

Kammarrätten i Stockholm meddelade i dom 2009-01-14 (Mål nr 8930-08) att Gotlands kommuns överklagande avslås.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar att utse presidiet till bussupphandlingsgrupp med målsättningen att den nya skolskjutsningen skall träda ikraft vid början av höstterminen 2010.