BUN § 50

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43672

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-05-20

BUN § 50
Gymnasiereformen 2011

Dnr BUN 2009/100:64

Fr o m höstterminen 2011 ska en ny gymnasieskola införas. Propositionen som skulle ha lagts fram i februari 2009, men därefter flyttades till april, har nu skjutits fram till maj 2009. Beslut av riksdagen väntas i september 2009.
Reformen kommer samtidigt som elevantalet sjunker i de gotländska gymnasieskolorna. Processen med införandet av en ny gymnasieskola måste därför synkroniseras med en översyn av programutbudet och skolorganisationen.

 I Anita Ferms förslag till ny gymnasieskola (Framtidsvägen SOU 2008:27) finns också ett närmande av gy-vux till ungdomsgymnasiets regelverk. I arbetet med skolorganisationen kommer därför också nuvarande gymnasieutbildningar på Komvux och utbildningarna på ungdomsgymnasiet att ses i ett sammanhang.

Gymnasiechef Alf Nilsson presenterade ett förslag till preliminär process för införande av gymnasiereformen 2011 och översyn av skolorganisation för gymnasiet och Komvux.

Förslaget innebär för nämndens del

- Mars 2010: Nämnden fattar beslut om den gotländska gymnasieskolans programutbud 2011. Samtidigt fattas beslut om lokal skolorganisation för gymnasieskolorna och gy-vux.
- September 2009: Nämnden informeras om gymnasiereformen. Organisatoriska och ekonomiska knäckfrågor för Gotland läggs fram.
- Nämnden ger inriktningsdirektiv för utbud i Gy 2011
- November 09: Nämndeseminarium om arbetet med såväl utbud som skolorganisation
- Information i kommunfullmäktige?
- Januari 2010: Ett förslag till programutbud med inriktningar, samt ett förslag till skolorganisation presenteras för nämnden.
- Mars/april 2010: Nämnden fattar beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet bordlägges till BUNs junisammanträde