BUN § 51

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43671

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-05-20

BUN § 51
Förskola Gotland 2010 ->

Dnr 2009/79:88

Ur Skoldirektör Peter Molins skrivelse som bifogades BUN-kallelsen i april

 Syfte och bakgrund
Förskola Gotland 2010 -> är en information om och ett underlag för dialog med ”föräldrar” som genomförs som underlag för Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) beslut om förskoleverksamheten på Gotland.
Förskola Gotland 2010 -> genomförs med syftet att genomlysa och vid behov anpassa kvalité och utbud/organisation så att Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kontinuerligt genom medarbetarnas gemensamma ansträngningar kan erbjuda en god förskoleverksamhet anpassad efter läroplanen jämte barns respektive föräldrars behov.

 Kommunikationsmål och genomförande av informationsinsatsen

Syfte med kommunikationen
* Att ge en tydlig och informativ faktabild om förskolan på Gotland.
* Öka kunskapen om förskolans verksamhet och föra dialog med allmänheten om förskolan på Gotland 
* Genom dialogen få underlag för beslut om utbud och kvalitet för den gotländska förskolan, samt hur en eventuell gotländsk förskolegaranti skall utformas.

Budskapet i kommunikationen
Vi vill utveckla och säkra kvaliteten i den gotländska förskolan och därmed ha:
*En förskola som bygger på ett hälsofrämjande arbetssätt
* En förskola som utvecklar och ger förutsättningar för goda lek-/lärmiljöer 
* En förskola som lägger grunden för ett livslångt lärande i ett alltmer globaliserat och individualiserat informationssamhälle. 
* En förskola där det pedagogiska arbetet utvecklas, är väl förankrat och skapar trygghet. 
* En verksamhet som bedrivs på ett effektivt sätt med en organisation som är anpassad till och i samklang med de ständiga förändringar som sker i samhället i övrigt.

Aktiviteter
* En presentationsbroschyr för hushållsutskick 
* Direktdialog genom informationsmöten
* En synpunktsbrevlåda på hemsidan

BUN beslutade i april att aktiviteterna skulle genomföras enligt Skoldirektörens förslag.

Lena Celion framförde ett tack till barn- och utbildningsförvaltningen för det arbete som genomförts och för den innehållsrika informationsbroschyren.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen godkännes