BUN § 53

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43669

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-05-20

BUN § 53
Rapporter

1. Busskurer

Dnr BUN 2008/216:60

Rapporten hade bifogats Au-kallelsen 2009-04-29

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

2. ITT

Skoldirektören informerade om kontakterna med ITT och att kommunens IT-strategi skall omarbetas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen godkännes

3. IT-strategi för BUF

Dnr BUN 2009/88:611

Ett reviderat förslag till IT-strategi för BUF hade bifogats kallelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Rapporten godkännes

2. BUN uppdrar till förvaltningen att återkomma i ärendet inför höstens budgetberedning

 4. Skolpliktsärende

Skoldirektören informerade om det möte som Länsrätten kallat till. Länsrättens återkommer med beslut inom fyra veckor

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen godkännes

5. Utveckling av ämnet Idrott och hälsa

Rapporten hade bifogats BUN-kallelsen

 Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Rapporten godkännes

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av den enkät om daglig fysisk träning som beskrivs i rapporten

6. Skolkompassen

Skoldirektören informerade om den gruppintervju med politiker som skall genomföras som en del i Skolkompassens utvärdering 2-3 juni 2009

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Vid gruppintervjun deltar arbetsutskottet ledamöter och dessutom Brittis Benzler, Laila Schöllin, Isaac Ouro-Nimini och Sven Bosarfve

7. Gymnasieskolornas arbete med EU-valet

Gymnasiechefen informerade om den diskussion som pågår med de politiska ungdomsförbunden om deras medverkan inför Eu-valet i juni 2009 och i framtiden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 Rapporten godkännes

8. Skolvalet

Resultatet av föräldrarnas val av förskoleklass hade bifogats kallelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

9. Branden i Garda skola

Skoldirektör Peter Molin och för- och grundskolechef Mats Hanell informerade om situationen efter banden i Garda skola. Eleverna kommer under resten av vårterminen att få sin undervisning i eller i anslutning till Stånga skola.

Ordförande Lena Celion framförde en eloge till förvaltningen för det arbete som gjorts

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med
    - förslag till hur undervisningen för Gardaskolans elever skall bedrivas läsåret 2009/10
    - en plan för en lösning på längre sikt


    2. BUN ger Au bemyndigande att fatta nödvändiga beslut i ärendet