§ 59 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Gotlands kommuns förvaltning 2008

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43483
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 59
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Gotlands kommuns förvaltning 2008

- Årsredovisning 2008
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 96
- Gotlands kommuns revisorer 2009-04-16

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (enligt kommunfullmäktiges arbets­ordning § 39) . Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och årsredo­visningen har hållits tillgänglig, dels under kontorstid på kommunens lednings­kontor, dels på kommunens hemsida på Internet: www.gotland.se. Vid behandlingen av ärendet ställdes ingen fråga från allmänheten.

Årsredovisningen presenterades av koncerncontroller Anders Gripne.

Revisorernas rapport föredrogs av Jan Lundgren (S) , revisorernas ordförande.

Anföranden:

Ett inledande anförande hölls av kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius ( C ) . Anförande hölls även av Björn Jansson (S), Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Gustaf Hoffstedt (M), Stefan Nypelius (C), Hans Klintbom (C), Carina Lindberg (V) och Anders R. Johansson (V).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Årsredovisningen godkänns.
  • Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
  • Ansvarsfrihet beviljas.

    Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom angår. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 2008 har utarbetats. Denna reviderades på några punkter när ärendet föredrogs.