§ 60 Reviderad investeringsbudget. Tilläggsanslag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43482
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 60
Reviderad investeringsbudget. Tilläggsanslag

KS2009/63-04 och KS2008/214-4
- Ledningskontoret 2009-03-17
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 99

Ledningskontoret har föreslagit att en ny reviderad investeringsbudget ska upp­rättas för 2009 för att bättre överensstämma med verkligt utfall. Det reviderade förslaget baserar sig på förvaltningarnas förslag till kompletteringsbudget samt förändringar i 2009 års investeringsbudget. Inte utnyttjade medel i investerings­budgeten för 2008 uppgår till 102,6 miljoner kronor (mnkr). Investeringsbudget samt kompletterings­budget uppgår i det nya förslaget till 364,4 mnkr (ursprung­ligen 308,0 mnkr) vilket medför att de finansiella målen kommer att vara svåra att uppnå. Kontoret anser att investeringsnivåerna framöver måste sänkas för att inte i framtiden urholka kommunens ekonomi. Kontoret föreslår att omprövning av budget görs framöver i samband med bokslut och vid delårsbokslut 2 i september.

Anföranden:

Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C).

Kommunfullmäktiges beslut

 • Till tekniska nämnden omdisponeras följande anslag:

  - Från kommunstyrelsen (ledningskontoret): förvaltningslokaler Visborg, 3,3 mnkr.

  - Från barn- och utbildningsnämnden: Stenkyrka skola, 5,3 mnkr, Romaskolan, 2,7 mnkr, Fole skola, 3 mnkr, Fole förskola, 4,5 mnkr, samt Norrbackaskolan, 1,2 mnkr.

  - Från socialnämnden: Kilåkern Slite, 6 mnkr.

  - Från hälso- och sjukvårdsnämnden: Folktandvården Korpen, 4,5 mnkr.

 • Till 2010 överförs 10 mnkr av investeringsbudget för Fole skola och 2 mnkr av investeringsbudget för Folktandvården Korpen.

 • Investeringsbudgeten för VA-verksamheten ska uppgå till 56,2 mnkr 2009. 13 mnkr överförs till 2010.

 • Investeringsbudgeten för hamnverksamheten ska uppgå till 21,6 mnkr för linjehamnar och 14 mnkr för övriga hamnar. 20 mnkr överförs till 2010.

 • Tekniska nämnden beviljas 5 mnkr i tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av Hemse vårdcentrum. Frågan om ev. centralkök på södra Gotland bör beaktas i samband med projekteringen. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

 • Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag med 4 mnkr för att säkerställa vattenkvaliteten sedan grundämnet bor upptäckts i vissa vattentäkter avslås.

 • Räddningstjänsten beviljas 1,1 mnkr för investering i utrustning. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.