§ 61 Markanvisningsavtal för kv. Kolgården i Visby

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43481
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 61
Markanvisningsavtal för kv. Kolgården i Visby

KS2008/615-25
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 355
- Ledningskontoret 2009-02-09
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 70

Tekniska nämnden har upprättat föreslag till markanvisningsavtal för kvarteret Kolgården i Visby (del av Visby Artilleriet 1:38) med Peab Bostad AB. Kolgården gränsar till Allégatan och har som granne Riksantikvarieämbetet och Riksut­ställningar. Området är ca 2,5 hektar stort och byggrätten säljs för 1 910 kronor per kvadrat­meter, sammanlagt 20 437 000 kronor. Lokalgata anläggs av företaget och övertas sedan av kommunen som anlägger vatten- och avlopps­ledningar. För upp­förande av byggnaderna har företaget att hålla sig till riktlinjerna – i enlighet med av kommunfullmäktige antagna program – för miljöanpassat och resurs­effektivt byggande samt basutformning av bostäder.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt förslaget och har inget att erinra.

Kommunstyrelsen har föreslagit att markanvisningsavtalet godkänns och att beslutanderätten i försäljningsärendet delegeras till kommunstyrelsen

Anförande:

Anförande hölls av Lars Thomsson (C),

Kommunfullmäktiges beslut

  • Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal för del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 godkänns.

  • Till kommunstyrelsen delegeras beslutanderätten i försäljningsärendet.