§ 62 Ändring av hamntaxan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43480
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 62
Ändring av hamntaxan

KS2009/54-55
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 32
- Ledningskontoret 2009-03-10
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 83

Tekniska nämnden har föreslagit ändring av hamntaxan. Taxorna har inte ändrats sedan 2005 och föreslås nu höjas med i genomsnitt 8 %. Som grundläggande skäl för höjningen anförs ”ökade kostnader för omhändertagande av fartygsgenererat avfall och bevakning för att upprätthålla sjöfartsskyddet” enligt internationella bestäm­melser (IPS-code). Gästbåtstaxan föreslås höjas med ca 15 % och är stigande i förhållande till båtens längd.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och påpekar vikten av en kontinuerlig översyn av taxorna, i synnerhet de affärsdrivande, för att få full kostnadstäckning. Höjningen av taxorna beräknas inte få någon effekt på antalet besökande till ön.

Kommunstyrelsen har föreslagit att tekniska nämnden s förslag ska bifallas.

Ekonomidirektören föreslog att ändringen av hamntaxan ska gälla från och med 1 juni 2009 vilket gillades av ledamöterna.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Tekniska nämndens förslag bifalls.
  • Ändringen av hamntaxan ska gälla från och med 1 juni 2009.