§ 64 Motion. Sommarkurser i svenska i lägre årskurser

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43478
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 64
Motion. Sommarkurser i svenska i lägre årskurser

KS2008/0072-63
- Motion 2008-02-18
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28, § 47 och 2009-01-28, Au § 7
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 75

Sven Bosarfve m.fl. (FP) har i en motion föreslagit att det ska hållas sommarkurser i svenska för de lägre årskurserna.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat ”att avvakta regeringens aviserade satsning på stöd till läs- och skrivinlärning i grundskolans tidigare år. Kostnader för sommarskoleverksamhet, i svenska i lägre årskurser, kan då eventuellt finansieras genom denna satsning”. Nämnden beskriver även pågående insatser i kompetens­utveckling för lärare med inriktning mot läs- och skrivundervisning.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med nämndens beslut.

Anföranden:

Anföranden hölls av Sven Bosarfve (FP), Brittis Benzler (V) och Lena Celion (M).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.