§ 65 Motion. Försök med s.k. spetsutbildning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43477
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 65
Motion. Försök med s.k. spetsutbildning

KS2008/0296-64
- Motion 2008-06-18
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-05, § 85 och 2009-02-11, § 3
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 76

I en motion har Solveig Artsman (M) föreslagit att kommunen ska anmäla sitt intresse av att delta i försöksverksamhet med så kallad spetsutbildning på vissa gymnasiala utbildningar.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att man i dagsläget avstår från ansökan om spetsutbildning. I en skrivelse från gymnasiechefen, som nämnden ställt sig bakom, redogörs för skolans möjligheter till spetsutbildningar. Där konstateras att språk är det enda ämne som skulle vara aktuellt för en ansökan. Detta skulle dock kunna innebära en åderlåtning av befintliga lärarresurser i språkundervisningen för ungdomar i den sedvanliga gymnasieskolan.

Nämnden har dock vid ett senare tillfälle (februari 2009) ställt sig bakom inlämnad ansökan om spetsutbildning i matematik. Denna har inte bifallits av Utbildnings­departementet.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut.

Anförande:

Anförande hölls av Bo Björkman (S).

Yrkanden:

Solveig Artsman (M) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M) , att motionen skulle bifallas så till vida att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att delta vid nästa ansökningsstillfälle hösten 2009.

Harriet Lihnell (MP) yrkade avslag på Solveig Artsmans yrkande.

Proposition

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag, Solveig Artsmans yrkande och Harriet Lihnells yrkande och förklarade sig anse att Solveig Artsmans yrkande vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls så tillvida att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att delta vid nästa ansökningsstillfälle hösten 2009.