§ 66 Motion. Inrättande av kommunalt naturreservat på södra Hällarna

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43476
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 66
Motion. Inrättande av kommunalt naturreservat på södra Hällarna

KS2008/0302-71
- Motion 2008-06-18
- Byggnadsnämnden 2008-10-29, § 194
- Ledningskontoret 2009-02-13
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 85

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i en motion föreslagit att ett naturreservat ska inrättas på södra Hällarna väster om Toftavägen. I motionen anförs att det är unikt med ett så ”stadsnära och mäktigt naturområde”.

Byggnadsnämnden har hänvisat till kommunstyrelsens beslut om utbyggnads­strategi för hela Visby där även Hällarna kommer att ingå i utställningsversionen, senare i vår, av den fördjupade översiktsplanen kallad Hela Visby. De har föreslagit att fortsatt planläggning bör ske innan frågan om bildandet av naturreservat avgörs.

Ledningskontoret har, i likhet med byggnadsnämnden, föreslagit att frågan om framtida markanvändning behandlas i samband med utställningen av förslag till fördjupad översiktsplan för Visby.

Kommunstyrelsen har följt byggnadsnämnden och ledningskontorets förslag.

Anföranden:

Anföranden hölls av Anders R. Johansson (V), Gustaf Hoffstedt (M) och Lars Jakobsson (C).

Yrkanden:

Stefaan De Maecker (MP) yrkade, med instämmande av Bodil Rosengren (V) bifall till motionen.

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Björn Jansson (S), Mats-Ola Rödén (FP), Bo Björkman (S) och Inger Harlevi (M), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefaan De Maeckers yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Frågan om den framtida markanvändningen av södra Hällarna ska behandlas i samband med utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för Visby.