§ 69 Medborgarförslag; anmälan av beslutade

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43473
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 69
Medborgarförslag; anmälan av beslutade

·

Inger Dohlwitz Ahlbergs medborgarförslag om samarbete mot klotter.
· Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 95

·

Hans Svenssons medborgarförslag om bonus för personal inom den kommunala kärnverksamheten.
· Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 77

·

Anette Torgnysdotter Sundblads medborgarförslag om en kommunal lekplats mellan Konsum och Biblioteket i Hemse.
· Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 86

·

Jan Frändfors´ medborgarförslag om att bygga ”Slite sjöstad” i Slite hamn – ett 3‑4 våningar högt hyreshus med affärer och restaurang i bottenvåningen.
· Beslut byggnadsnämnden 2009-03-11, § 37

·

Anders Strinnholms medborgarförslag om att inrätta ett ”Visitor center” med tydligt fokus på förmedling och tillgängliggörande av världsarvet.
· Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 78

·

Uno Nährströms medborgarförslag om anordnande av enkel scenbelysning i Säveaulan.
· Beslut barn- och utbildningsnämnden 2009-03-18, § 15

·

Gunilla Anderssons medborgarförslag 2008-11-05 om ett hamnområde fritt från motortrafik sommartid.
· Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 87

·

Ylva Liljeholms medborgarförslag om att återkalla broschyren ”Vision och varumärkesplattform för Gotland - den magiska ön”.
· Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 79

·

Birger Björkegrens medborgarförslag om övergångsställen på Färjeleden mellan Gutevägen och Hamnterminalen.
· Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 85

·

Birger Björkegren medborgarförslag om en cykel- och gångbana mellan Visborgsallén och rondellen vid Toftavägen.
· Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 84

·

Britt och Folke Fredins likalydande medborgarförslag om rökfria bostäder i nyproduktionen.
· Beslut GotlandsHem 2009-02-25

·

Nils Liljas medborgarförslag om att göra ”gamla tippen” i Visby till ett fritidsområde.
· Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, § 83

·

Rolf Olssons medborgarförslag om belysning vid övergångsställen i och runt Visby.
· Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, § 82

Anföranden:

Anföranden hölls av Eric Martell (S), Harriet Lihnell (MP) och Lena Celion (M).

Kommunfullmäktiges beslut

 

  • Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till handlingarna.