§ 72 Interpellation. Konsekvenserna för skolan och förskolan med övergången till centralt ägda datorer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43470
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 72
Interpellation. Konsekvenserna för skolan och förskolan med övergången till centralt ägda datorer

KS 2008/86-00
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (M) besvarade interpel­lation av Brittis Benzler (V) om k onsekvenserna för skolan och förskolan med övergången till centralt ägda datorer inom kommunen. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2009-02-23

Interpellationssvaret bifogas