§ 74 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43468
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 74
Motioner; nya

Följande motion har inkommit:

Eric Martell (S)
Strategiska vakanser ska inte inräknas i systemet med internhyror. (KS 2009/187-28, 2009-04-27)