§ 76 Biogasprojektet: Regional strategi och kommunal handlingsplan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43466
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 76
Biogasprojektet: Regional strategi och kommunal handlingsplan

KS2009/89-40
- (Kommunstyrelsen 2009-02-26, § 48)
- Ledningskontoret 2009-02-18
- Regional strategi för införande av biogas på Gotland 2009-02-26
- Kommunal handlingsplan för införande av biogas på Gotland 2009-02-26
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 112

Extra ärende anmäldes av kommunstyrelsen att ta upp på kommunfullmäktige den 27 april. Ärendet kungjordes, i enlighet med kommunallagens 5 kap 11 §, vardagen innan mötet. Ärendet hade skickats ut via e-post till ledamöter och ersättare samt partiexpedi­tionerna. De ledamöter som inte har anmält e-postadress samt den e-post som retur­nerades med adressat okänd fick ett tryckt utskick via post.

Ledningskontoret har föreslagit att regional strategi och kommunal handlingsplan för biogas ska antas av kommunfullmäktige. Samtidigt föreslår kontoret att det ska få i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen tillsätta en projektgrupp med avsikt att genomföra en upphandling för att tillgodose kommunens långsiktiga behov av biogas.

Kommunstyrelsen har föreslagit att regional strategi och kommunal handlingsplan för biogas antas samt att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandling av biogas för samtliga nämnder.

Jäv:
Jäv anmäldes av Arvid Mickelåker (C) och Sven Bosarfve (FP).

Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C) och Solveig Artsman (M).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Upprättat förslag till regional strategi för införande av biogas på Gotland antas.

  • Upprättat förslag till kommunal handlingsplan för införande biogas som fordonsbränsle antas.

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av biogas för samtliga nämnder.