2009-04-27, §§ 58-76

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43463
Kommunfullmäktige 2009-04-27
Plats:
Suderbys herrgård, Västerhejde
Tid: 13.00-17.20

Utsedda att justera protokollet:
Solveig Artman och Eleonore Hemström

Datum för anslags uppsättande: 2009-05-07
Datum för anslags nedtagande: 2009-05-29

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare
tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare