Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hela Visby - Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025

Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby – antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2009. Planen är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling. En översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda. Om kommunens eller andra myndigheters beslut avviker från översiktsplanen ska motiven för denna avvikelse framgå av beslutet.

Planområdet omfattar i första hand större delen av Visby församling. Denna del ges också en högre detaljeringsgrad i såväl text som på plankartan. Därutöver ingår delar av Västerhejde församling med bl a Vibble samt kustområdet Själsö-Brissund i Väskinde församling. Planen omfattar hamnområdet i Visby hamn. Däremot ingår inte övriga vattenområden.

Vid frågor, kontakta planarkiktekt Eva Werkelin, 0498-269195.