BUN § 43

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43210

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-04-15

BUN § 43
KomRev:s rapport angående styrning och ledning inom BUNs ansvarsområde

Dnr 2009/80:60


I Skolverkets granskningsrapport av skolorna på Gotland 2008 anförs bl a följande:


"Utbildningsinspektionen av Gotlands kommun har visat på betydande skillnader i utbildningens kvalitet
och resultat. Gotlands skolväsende rymmer många funktionella lärmiljöer som präglas av god
överensstämmelse med läroplanens mål och riktlinjer, samtidigt som elever i andra fall får förutsättningar
för sitt lärande som inte når upp till de nationella kvalitetskraven. Skolan är skyldig att ge varje elev det
stöd som behövs för att ha förutsättningar att nå målen för utbildningen, dvs motsvarande betyget Godkänd
i utbildningens alla ämnen. Emellertid är andelen elever i Gotlands kommun som inte når dit i sin kunskapsutveckling
närmare en fjärdedel, i vissa skolor uppemot en tredjedel." (Skolverket 2008-01-29; Rapport
53-2006:3378)

Mot bakgrund av Skolverkets rapport samt det faktum att barn- och utbildningsnämnden, under en följd av
år, inte nått upp till de mål som regleras av staten, har revisionen genomfört en granskning av hur ledning,
styrning, uppföljning och korrigering fungerar inom grundskolan och gymnasieskolan.

Granskningens huvudfråga är om barn- och utbildningsnämndens ledning, styrning, uppföljning och
korrigering fungerar på ett ändamålsenligt sätt. I rapporten ställs följande revisionsfrågor:

- Hur är det tänkt att BUNs ledning, styrning och uppföljning ska fungera och ut fungerar det i
praktiken?
- Hur är styr- och kontrollmiljön?
- Görs riskanalyser av verksamheten och hur beaktas dessa i den interna styr- och kontroll
processen?
- Har BUN en god uppföljning av de nationellt fastställda målen?
- Styr och följer BUN upp de av fullmäktige fastställda målen läsåret 2007/2008 samt BUNs
styrkort 2008-2010?
- Har BUN en god inblick i hur resurserna används och därigenom möjlighet att ge fullmäktige
underlag för att bedöma vad som är "rätt" resursmängd för grundskolan respektive gymnasieskolan?
- Har BUN tagit ställning till hur produktivitet och effektivitet ska mätas så att det går att bedöma
om verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning?

Den preliminära revisionsrapporten redovisades av revisorerna Lars-Åke Claesson och Anders Lundberg
från Öhrlings-Pricewaterhouse-Coopers AB vid arbetsutskottets sammanträde 2009-03-04
KomRev har senare meddelat att någon ny reviderad slutrapport inte kommer att lämnas.

Gotlands kommuns revisorer önskar senast den 16 april bli informerade av vilka åtgärder nämnden ämnar
vidtaga med anledning av granskningen

Bifogat BUN-kallelsen fanns Skoldirektörens förslag till svar och plan för BUNs utvecklingsarbete med
anledning av Revisionsrapporten. Ur skrivelsen:

Ett antal av bristerna som såväl Skolverkets utbildningsinspektion som föreliggande rapport lyft fram är
omhändertagna i det förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete som pågår inom Buf. Ett antal av bristerna
har att göra med BUNs ”inre arbete”, inriktning och focus samt också förutsättningarna för de folkvaldas
arbete.

BUN kommer att ta sig an rapporten och påbörja kvalitetsutvecklingen av sina arbetsformer och sina
focusfrågor vid en temadag den 21 augusti 2009. BUN har även för avsikt att använda sig av SKLs
Skolkompassen – ett verktyg för skolutveckling

Ordförande Lena Celion framförde att det i skrivelsen skall framgå att BUN har utarbetat ett Styrkort 2007
som reviderats 2008 och att det ev kommer att revideras ytterligare 2009.

Ledamoten Brittis Benzler framförde att
 - Uppföljning och återkoppling av verksamheternas resultat borde vara en stående punkt på nämndens dagordning och förankras i en årscykel
 - Problematiken kring ”lärare som inte borde vara lärare” måste uppmärksammas bättre


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Skoldirektör Peter Molin får i uppdrag att utifrån nämndens diskussion lämna svar med plan för BUNs
    utvecklingsarbete med anledning av Komrevs revisionsrapport
    2. Resultatredovisningar från verksamheterna skall utgöra en stående punkt på nämndens sammanträden.
    Speciellt skall en redovisning av innevarande läsårs resultat redovisas vid augustisammanträdet.
    3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma kring problematiken ”lärare som inte borde vara lärare”