BUN § 44

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43209

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-04-15

BUN § 44
Förskola Gotland 2010 ->

Dnr 2009/79:88

Ur Skoldirektör Peter Molins skrivelse som bifogats BUN-kallelsen

Syfte och bakgrund
Förskola Gotland 2010 -> är en information om och ett underlag för dialog med ”föräldrar” som genomförs
som underlag för Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) beslut om förskoleverksamheten på Gotland.
Förskola Gotland 2010 -> genomförs med syftet att genomlysa och vid behov anpassa kvalité och
utbud/organisation så att Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kontinuerligt genom medarbetarnas
gemensamma ansträngningar kan erbjuda en god förskoleverksamhet anpassad efter läroplanen jämte barns
respektive föräldrars behov.

Kommunikationsmål och genomförande av informationsinsatsen

Syfte med kommunikationen

 • Att ge en tydlig och informativ faktabild om förskolan på Gotland.
 • Öka kunskapen om förskolans verksamhet och föra dialog med allmänheten om förskolan på Gotland
 • Genom dialogen få underlag för beslut om utbud och kvalitet för den gotländska förskolan, samt hur en eventuell gotländsk förskolegaranti skall utformas.


Budskapet i kommunikationen

Vi vill utveckla och säkra kvaliteten i den gotländska förskolan och därmed ha:

 • En förskola som bygger på ett hälsofrämjande arbetssätt
 • En förskola som utvecklar och ger förutsättningar för goda lek-/lärmiljöer
 • En förskola som lägger grunden för ett livslångt lärande i ett alltmer globaliserat och individualiserat informationssamhälle.
 • En förskola där det pedagogiska arbetet utvecklas, är väl förankrat och skapar trygghet.
 • En verksamhet som bedrivs på ett effektivt sätt med en organisation som är anpassad till och i samklang med de ständiga förändringar som sker i samhället i övrigt.


Aktiviteter

 • En presentationsbroschyr för hushållsutskick
 • Direktdialog genom informationsmöten
 • En synpunktsbrevlåda på hemsidan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Aktiviteterna genomförs enligt Skoldirektörens förslag.