BN § 37 BYGG ”SLITE SJÖSTAD” - Medborgarförslag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42995
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-03-11

BN § 37
BYGG ”SLITE SJÖSTAD” - Medborgarförslag

Dnr 85266
Au§ 50

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Medborgarförslaget besvaras med stadsarkitektkontorets yttrande.
  2. Kopia av byggnadsnämndens beslut överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontoret yttrande.

Stadsarkitektkontorets yttrande

I det förslag till planprogram som byggnadsnämnden samrått med 17/10 – 1/12 2008 pekas torget och kringliggande kvarter ut som område för utredning om eventuellt högre hus. I den fördjupade översiktsplanen för Slite centrum, antagen 1993-12-13, är kv Köpmannen utlagt som område lämpligt för handel.

Området ligger centralt och nära Slite hamn och kan ligga inom påverkansområde för buller från Cementas verksamhet och hamnverksamheten.

Fastigheten är privatägd och det pågår verksamhet där idag. Kommunen äger inte frågan men efter förfrågan om planändring kan ändrad användning prövas i detaljplan.

ÄRENDEBESKRIVNING

Medborgarförslaget delegerat till byggnadsnämnden enligt KF § 151, 2008-11-24.

I ett medborgarförslag föreslås ett byggande av ”Slite sjöstad” där lantmännen hade affär och silo i Slite hamn (kvarteret Köpmannen). Ett perfekt läge för 3-4-våningars hyreshus med affärer och restaurang i bottenvåningen. Marken utnyttjas dåligt, det är bättre med bostäder i detta fina läge. Dessa lägenheter kommer att attrahera många människor och höghus på/vid torget kan strykas från planen, bilaga 37.