BUN § 34

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42950

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-31

BUN § 34
Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014

Dnr BUN 2009/63:04

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare informerades av ekonomidirektör Göran Gyllenkrok om SKLs prognoser för det ekonomiska läget för Sverige och Gotland de närmaste åren.

Utgångsläget, jämfört med gällande plankalkyl 2009-2011

 

2009

2010

2011

Skatteintäktsminskning (mkr), prognos december 2008

-39

-81

-107

Beräknat resultat med hänsyn till skatteintäktsminskningen (mkr)

-27

-69

-101

Ytterligare skatteintäktsminskning (mkr), prognos februari 2009

-24

-74

-87

Beräknat resultat med hänsyn till ytterligare skatteintäktsminskning (mkr)

-51

-143

-188

 

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om förvaltningens budgetförslag Strategisk plan och budget 2010 – 2012 för barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs med godkännande tillhandlingarna.