BUN § 37

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42947

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-31

BUN § 37
Remissrunda inom BUF ang ny kostorganisation

Dnr BUN 2009/50:62
Ett förslag till mat- och måltidspolicy för Gotlands kommun har tagits fram. Policyn utgår från mål i det folkhälsopolitiska programmet och miljöprogrammet. Kommunens mat- och måltidspolicy ska klargöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på offentligt finansierad mat och måltider. Den ska också ange övergripande inriktning och ambitionsnivå för verksamheter med ansvar för att säkra en likvärdig kvalitet för kunder och brukare. Vidare definieras vilka egenskaper som tillsammans skapar den goda måltiden. Förslaget till mat- och måltidspolicy är oberoende av hur kommunen väljer att organisera köksverksamhetenKommunstyrelsens arbetsutskott har 2009-03-17 beslutat att förslaget till mat- och måltidspolicy ska remitteras för inhämtande av synpunkter. Förslag från arbetsgruppen är att det tas med i Barn- och utbildningsnämndens förankringsprocess för förändrar kostorganisation och att dialoger genomförs i skolornas elevråd, kostråd och motsvarande fora för delaktighet och inflytande.Remissvar skall lämnas till den 15 juni 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut