BUN § 38

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42946

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-31

BUN § 38
KomRev:s rapport angående styrning och ledning inom BUNs ansvarsområde

Dnr BUN 2009/80:60

I skolverkets granskningsrapport av skolorna på Gotland 2008 anförs bl a följande:

"Utbildningsinspektionen av Gotlands kommun har visat på betydande skillnader i utbildningens kvalitet och resultat. Gotlands skolväsende rymmer många funktionella lärmiljöer som präglas av god överensstämmelse med läroplanens mål och riktlinjer, samtidigt som elever i andra fall får förutsättningar för sitt lärande som inte når upp till de nationella kvalitetskraven. Skolan är skyldig att ge varje elev det stöd som behövs för att ha förutsättningar att nå målen för utbildningen, dvs motsvarande betyget Godkänd i utbildningens alla ämnen. Emellertid är andelen elever i Gotlands kommun som inte når dit i sin kunskapsutveckling närmare en fjärdedel, i vissa skolor uppemot en tredjedel." (Skolverket 2008-01-29; Rapport 53-2006:3378) "

Mot bakgrund av Skolverkets rapport samt det faktum att barn- och utbildningsnämnden, under en följd av år, inte nått upp till de mål som regleras av staten, har revisionen genomfört en granskning av hur ledning, styrning, uppföljning och korrigering fungerar inom grundskolan och gymnasieskolan.
Granskningens huvudfråga är om barn- och utbildningsnämndens ledning, styrning, uppföljning och korrigering fungerar på ett ändamålsenligt sätt. I rapporten ställs följande revisionsfrågor:

- Hur är det tänkt att BUNs ledning, styrning och uppföljning ska fungera och ut fungerar det i praktiken?

- Hur är styr- och kontrollmiljön?

- Görs riskanalyser av verksamheten och hur beaktas dessa i den interna styr- och kontroll processen?

- Har BUN en god uppföljning av de nationellt fastställda målen?

- Styr och följer BUN upp de av fullmäktige fastställda målen läsåret 2007/2008 samt BUNs styrkort 2008-2010?

- Har BUN en god inblick i hur resurserna används och därigenom möjlighet att ge fullmäktige underlag för att bedöma vad som är "rätt" resursmängd för grundskolan respektive gymnasieskolan?

- Har BUN tagit ställning till hur produktivitet och effektivitet ska mätas så att det går att bedöma om verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning?

Den preliminära revisionsrapporten redovisades av revisorerna Lars-Åke Claesson och Anders Lundberg från Öhrlings-Pricewaterhouse-Coopers AB vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2009-03-18
KomRev har senare meddelat att någon ny reviderad slutrapport inte kommer att lämnas.

Gotlands kommuns revisorer önskar senast den 16 april bli informerade av vilka åtgärder nämnden ämnar vidtaga med anledning av granskningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen får i uppdrag att till BUN 2009-04-15 utarbeta en plan för arbetet med att förbättra BUNs ledning, styrning och uppföljning.
    Det fortsatta arbetet inriktas mot en temadag för nämnden 2009-08-26