2009-03-31, §§ 34-39

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42943

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-31
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2A
Tid: 09.00-12.15
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf,
c Ursula Jacobsson
c Inger Rosén, tjg ersättare § 34, 36
c Kjell Genitz, tjg ersättare
m Stefan Wramner
m Eva Lindström
fp Sven Bosarfve, tjg ersättare §§ 35, 37-39
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Hanna Westerén
s  Lena Enequist, tjg ersättare
s  Aino Friberg Hansson
mp Laila Schöllin, ersättare
v Brittis Benzler
 
Närvarande, ej tjänstgörande ersättare:
 
m Simon Härenstam
s Charlotte Andersson
s Håkan Jacobsson
Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin;
Gunilla Carlson, sekreterare
Under §§ 34-39: gymnasiechef Alf Nilsson
Under §§ 34-39:  för- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell,
Under §§ 34-39: ekonomichef Elisabeth Österdahl, och ekonomicontroller Per Löttiger
För LR:  Rosita Sundh                             
För LF:  Gunnel Ahlgren