Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan och avgifter

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om vad du som kommuninvånare kan få hjälp med i olika livssituationer. Det kan röra sig om ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblematik eller annat. Om du är äldre eller funktionshindrad kanske du behöver hjälp i ditt boende och dagliga tillvaro.

För att få hjälp och stödinsatser av olika slag, måste du först göra en ansökan. I vissa fall finns särskild blankett för detta. Din ansökan prövas och utreds av en socialsekreterare, LSS-handläggare eller biståndshandläggare. När utredningen är klar fattar handläggaren beslut om vilken insats du kan få. Hur stödet ska utformas styrs av dina behov men bestäms också av lagar och riktlinjer för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt.

För mer information vänder du dig till någon av handläggarna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om funktionshindrade eller äldreomsorgen.

Socialtjänstens beslut går att överklaga.
Din handläggare kan hjälpa dig även med detta.