BUN § 21

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42710

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 21
Skolorganisationen; ”Hemskola” för elever boende i Källunge socken

Dnr 2009/57:61

 I samband med att Gothems och Hörsne skolor har upphört  har det skett vissa anpassningar till den nya skolorganisationen för elever i Gothem, Vallstena, Hörsne, Dalhem och Källunge socknar. Huvudprincipen har varit att elever i Vallstena och Gothem har erbjudits plats i Fole skola alternativt Solklintskolan medan elever boende i Hörsne, Ekeby och Källunge har erbjudits plats i Dalhems skola, med Romaskolan som högstadieskola. I samband med nedläggningen av Hörsne skola gjordes ett uttalande som innebar att eleverna fritt skulle kunna välja mellan Fole skola och Dalhems skola.  Några undantag finns från de ovan nämnda upptagningsområdena.
 
 Sedan några föräldrar anhållit om att Källunge socken bör tillhöra Foleskolans upptagningsområde har frågan om att ändra den nuvarande ordningen väckts.
 
 För- och grundskolechef Mats Hanell anför i skrivelse 2009-02-24 bl a följande:
 …
Våren 2008 fattade BUN beslut om nya principer för ”det fria skolvalet”, med en tydligare formulerad rätt för elever att fritt välja sin hemskola. Samtidigt fastställdes den viktiga principen att om befintlig skjuts inte finns från hemmet till den valda skolan så måste vårdnadshavarna ansvara för elevens skjutsning till och från skolan.
 Grundprincipen för skolskjutsning bör även i fortsättningen vara att undvika s k dubbelskjutsning, dvs skolskjuts anordnas bara till/från en hemskola i åk F-6 för varje adress. 
 Förslag:
 Elever boende i Källunge, Ekeby och Hörsne socknar skall tillhöra Dalhems skolas upptagningsområde. I övrigt samma principer för ”det fria skolvalet” i området som för övriga Gotland.
 Kommentar.
 Elever kan välja annan skola, t ex Fole skola eller Endre Skola, men vårdnadshavarna åtager sig då skjutsningen i de fall då befintlig skjuts inte finns. För de elever vid Källungemacken som vill tillhöra Fole skola är detta inte något problem, då befintlig skolskjuts finns vid bostaden. Övriga elever omfattas av samma skjutsregler som på övriga Gotland”…

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering.