BUN § 22

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42709

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 22
Fårö förskola

Dnr 2007/142:04
För- och grundskolechef Mats Hanell anför i skrivelse 2009-02-25 bl a följande:
…”Förskolan på Fårö inryms idag i delar av Fårö före detta skola, med lokaler i hus 01. Fastigheten är för närvarande till salu. Enligt uppgift talar mycket för att Bergmansstiftelsen kommer att bli ny ägare till fastigheten samt att de skulle vara villiga att hyra ut delar av hus 02 för fortsatt förskoleverksamhet på Fårö.För att bedriva förskoleverksamhet i hus 02 krävs anpassningar av lokaler, i enlighet med föreskrifter från bland annat Arbetsmiljöverket.Tekniska förvaltningen har beräknat kostnaderna för nödvändiga anpassningar till 275 000 kr. Om barn skall visats också på övervåningen tillkommer en kostnad på ca 115 000 kr för brandsäkerhetsanpassningar.
Det finns idag inga möjligheter att på ett rimligt sätt transportera mat till förskolan på Fårö. Detta innebär att mat behöver lagas på förskolan – med tillkommande behov av personalförstärkning för detta. Förskolan på Fårö har för närvarande 10 barn inskrivna. Till hösten 2009 är 6 barn inskrivna på förskolan – och det finns då ingen ytterligare efterfrågan av platser. På Fårö finns f n ytterligare 2 barn, födda 0802 samt 0812, vars föräldrar ännu inte ansökt om plats i förskola, samt ett barn som i höst uppnår ålder för rätt till allmän förskola. Inte heller dessa föräldrar har idag ansökt om plats på förskolan.
Detta innebär att en fortsatt förskoleverksamhet på Fårö förutom kostnader för fastighetsanpassningar kommer att behöva extra resurser för personal. En omfördelning inom rektorsområdet skulle innebära en orimligt stor resursförflyttning från förskolan Sjöliljan i Fårösund
…”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Verksamheten vid förskolan på Fårö skall bibehållas.

    2. Ev extrakostnader för verksamheten skall under 2009 finansieras genom ianspråktagande av BUNs medel under ”Eget kapital”, dock max 700 tkr.

    3. Förvaltningen ges i uppdrag att i sambråd med brukarna planera för en särskild lösning på Fårö, innebärande samverkan mellan fritidshem och förskoleverksamhet under lovtid 2009. Särlösningen motiveras av att en samordnad verksamhet mellan Fårösundsskolan och förskolan på Fårö kräver färjetrafik.