Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bekämpningsmedel i vatten på Gotland

I över 20 år har bekämpningsmedelprovtagningar gjorts i yt- och grundvatten på Gotland. På uppdrag av Gotlands kommun och Länsstyrelsen på Gotland har nu Sveriges lantbruks universitet (SLU) gjort en sammanställning och bedömning av resultaten från provtagningarna gjorda under 1987-2008.

Resultaten från provtagningarna har visat att pesticider (bekämpningsmedel) har förekommit i både yt- och grundvatten. 

För ytvatten kan man se en nedåtgående trend under åren för alla vattendrag, med undantag för Gothemsån där provtagningarna 2008 visade på förhöjda koncentrationer av ämnet MCPA. Enligt rapporten från SLU bedöms koncentrationerna i ytvatten vara tillräckligt låga för att inte ha några negativa effekter på ekosystemen.

Provtagningar har också gjorts på grund- och dricksvatten. Grundvattenprovtagningarna visar på återkommande, relativt konstanta koncentrationer av bentazon. Antalet pesticiter har minskat och koncentrationen har sjunkit vid alla provtagningsplatser utom en.

En länsomfattande provtagning gjordes på dricksvatten 2004-2006. Pesticiter kunde påvisas på 5-7 olika platser, på två av dessa överskred koncentrationerna gränsvärdet för dricksvatten. Koncentrationerna som uppmätts bedöms inte vara höga nog att förorsaka några hälsoskadliga effekter.