2009-03-23, §§ 35-57

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42618
Kommunfullmäktige 2009-03-23
Plats:
Suderbys Herrgård, Västerhejde
Tid: 13.00-16.15

Utsedda att justera protokollet:
Solveig Artman och Eleonore Hemström


Datum för anslags uppsättande: 2009-04-01
Datum för anslags nedtagande: 2009-04-23

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare
tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare