Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Planering av transportinfrastruktur

Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter en väl anpassad infrastruktur. Det nationella övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Genom en nationell och länsvisa transportinfrastrukturplaner fördelas statliga medel till infrastrukturinvesteringar främst inom trafikslagen väg och järnväg men även inom sjöfart.

I den nationella planen görs investeringar i järnvägen, i de nationella och internationella vägarna och hamninfrastruktur. I de regionala planerna fördelas statliga medel till det statliga vägnätet och som medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter för investeringar i bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikanläggningar. Infrastrukturplanerna tas fram vart fjärde år och omfattar en period på tolv år.