§ 3 Förverkligandet av Struktur 2007 m.m.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42195
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 3
Förverkligandet av Struktur 2007 m.m.

Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om utfallet av utförd organisations­översyn för kommunen. Organisationsöversynen har gått under samlingsbegreppet Struktur 2007*. I denna har man utgått från och arbetat med 4 s.k. hörnstenar: Organisation, styrsystem, ledarskap samt organisationskultur och delaktighet.

Ett av delmålen har varit att sänka kostnadstrycket med motsvarande 3 % eller med besparingsbeting på 120 miljoner kronor fram till 2010. Ett annat delmål har varit att uppnå en buffert på 2 %.

Kommunens kostnader för central administration kommer att minskas genom ny mindre organisation för ledningskontoret och bildandet av en kommungemensam serviceförvaltning. En integrerad samhällsbyggnadsorganisation kommer att föreslås med genomförande vid årsskiftet. I denna kommer delar av lednings­kontoret, tekniska förvaltningen, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskydds­kontoret samt räddningstjänsten att återfinnas. I huvudförslaget (av 4 st.), som nu är ute på remiss, föreslås att det ska vara två förvaltningar och två nämnder: En nämnd för de ingående förvaltningarna och en med huvudsakligen myndighets­utövande uppgifter.

En ny organisation för gymnasisters och vuxnas utbildning och lärande planeras. Förslag kommer i mars med antagligt genomförande vid nästa årsskifte.

Bo Dahllöf gör bedömningen att målet med 120 miljoner kronor i besparingar kan nås. Av dessa har ca 80 miljoner kronor sparats årligen genom företagen organisationsöversyn. Återstående 40 miljoner kronor för år 2010 föreslås ske genom ytterligare besparingar bl.a. med ca 20 miljoner kronor på den kommande serviceförvaltningen. Minskade barnkullar inom barn- och utbildningsförvalt­ningen kommer att ge minskade kostnader. Slutlig kostnadsreglering av det avvecklade Arbetscentrum.

Tidigare har beslut att samlokalisera kommunens administration på Visborgs slätt tagits. Förseningar har uppstått och nu planerad inflyttning av första etappen (av två) sker i december 2009 och den andra i juni 2010.

Möjlighet till frågor gavs men inga frågor ställdes av ledamöterna.

* ”Struktur 2007” är namnet på det omfattande kommunprojekt som syftar till att se över kommunens organisation för att i framtiden skapa en långsiktig, hållbar och balanserad ekonomi.

Projektet startade i slutet av 2005 och har bestått av en mängd delprojekt som utrett och identifierat vilka förbättringar som kan genomföras inom kommunens verksamheter för att bli effektivare, rationellare och samtidigt skapa ett koncerntänkande.

Hela projektet Struktur 2007 beräknas vara färdigt i början av 2010, när flytten till Visborg är genomförd.” (texten hämtad från kommunens hemsida)

Register