§ 4 Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42194
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 4
Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

KS2009/18-04
- Ledningskontoret 2009-01-29 (reviderad)
- (Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 10)
- Protokoll från förhandling MBL § 11, 2009-01-27
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-03, § 44

Förutsättningarna för kommunens strategiska plan och budget 2009 (med budgeterat överskott för 2009 på 12 miljoner kronor) och åren 2010 och 2011, har förändrats i och med nya skatteprognoser för februari månad. Med stöd av denna prognos görs bedömningen att skatteintäkterna minskar för 2009 med 39 miljoner kronor och med 81 respektive 107 miljoner kronor för åren 2010 och 2011.

Ledningskontoret har med anledning av de ändrade förutsättningarna lagt fram förslag på åtgärder. Reviderat förslag presenterades för fullmäktige av ekonomi­direktör Göran Gyllenkrok. I korthet går förslaget ut på att samförståndslösningar ska sökas av prioriteringar. Arbetsutskottet ska tillsammans med koncern­ledningen ta fram förslag på åtgärder för att långsiktigt stabilisera ekonomin. Traditionell ramstyrning ska gälla tills vidare. Ekonomi- och personalrapportering ska ske oftare för att öka medvetenheten om den ekonomiska situationen. Nämnderna har att besluta om återhållsamhet och restriktioner. För samtliga tjänster ska gälla att generellt anställningsstopp införs och att central dispens­givning upphör för 2009. Kompensation för de ökade lönekostnaderna 2009 medges i nuläget endast med ca 90 %. Det periodiska fastighetsunderhållet 2009 ska minskas med 8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att (med stöd av delegations­beslut från kommunstyrelsen): 1. Arbetsutskottet får i uppdrag att lägga fram förslag som långsiktigt bidrar till att stabilisera ekonomin. Det förutsätts att kommunledningsgruppen deltar aktivt i detta arbete. 2. Tekniska nämnden ska skyndsamt initiera beslutade ärenden om fastighetsförsäljning. 3. Systemet med central dispensgivning från anställningsstoppet upphör.

Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M), Lena Celion (M) och Hanna Westerén (S)

Yrkande:
Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP ), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med undantag av att förslaget om lägre kompensation för ökade lönekostnader 2009 inte skulle omfatta barn- och utbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.

Eva Nypelius (C) tillstyrkte, med instämmande av Björn Jansson (S), Inger Harlevi (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Amy Öberg (FP), kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för Brittis Benzlers yrkande. 60 ledamöter röstade ja. 11 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Kommunfullmäktiges beslut


  • Ett generellt anställningsstopp för 2009 införs.

  • Kompensation för ökade lönekostnader 2009 medges i nuläget med ca 90 %, vilket motsvarar ca 10 miljoner kronor. I samband med att 2009 års löne­rörelse slutförts ska kontroll och uppföljning göras i syfte att bedöma om ytterligare medel för lönekompensation kan fördelas till nämnderna.

  • Anslaget för periodiskt fastighetsunderhåll minskas med 8 miljoner kronor 2009.

  • Nämnderna ska visa stor återhållsamhet i sin ekonomiska hushållning.

     

  • Register