§ 5 Försäljning av fastigheterna Knappkorallen 1 och Sjöliljan 1. Begäran om tilläggsanslag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42193
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 5
Försäljning av fastigheterna Knappkorallen 1 och Sjöliljan 1. Begäran om tilläggsanslag

KS2008/622-25
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 383
- Ledningskontoret 2009-01-15
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, 25

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheterna Knappkorallen 1 och Sjöliljan 1 i Visby ska säljas. Fastigheterna har i enlighet med detaljplan avstyckats från fastigheten Galgberget 1:4 m.fl. för att möjliggöra byggande av bostäder. Området är beläget på Norrbackaområdet, väster om Lummelundsväg. Markanvisnings­avtal har 2006 upprättats med Riksbyggen AB och AB Gotlands­Hem och nu har nämnden presenterat förslag till köpeavtal. Fastigheten Knapp­korallen 1 föreslås bli såld för ca 4,2 miljoner kronor och fastigheten Sjöliljan 1 för ca 3,3 miljoner kronor. Fastigheterna beräknas tillsammans kunna rymma 140 lägenheter.

Nämnden har inte avsatt medel för de exploateringsåtgärder som åligger kommunen som huvudman för allmän platsmark inom området. Investeringarna, som totalt beräknas uppgå till drygt 4 miljoner kronor begärs nu i tilläggsanslag. De avser byggande av gator, vatten- och spillvattenledningar samt pumpstation. Fullt utbyggt har dock intäkterna täckt de uppkomna kostnaderna. De har även begärt att kostnader för planering och kartor samt fastighetsbildning, uppskattade till 285 000 kronor ska täckas genom tilläggsanslag.

Ledningskontoret har i huvudsak inget att erinra mot förslaget. Dock har de ansett att inget tilläggsanslag bör beviljas då detta bör vara normala driftskostnader och därmed ska ingå i tekniska nämnden s budget.

Kommunstyrelsen har under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beviljat finansiellt igångsättningstillstånd för exploateringsåtgärderna.

Jäv:
Jäv anmäldes av Hans Klintbom (C).

Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Fastigheten Gotland Visby Sjöliljan 1 säljs till AB GotlandsHem för 3 255 000 kronor och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Fastigheten Gotland Visby Knappkorallen 1 säljs till Riksbyggen ekonomisk förening för 4 194 000 kronor och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt
  • För exploateringsinvesteringar beviljas tekniska nämnden 4 050 000 kronor i tilläggsanslag. Medel anvisas genom inkomster från köpeskillingen och tilläggs­avgifter.
  • Framställningen om tilläggsanslag på 285 000 kronor avslås.

     

  • Register