§ 6 Utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42192
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 6
Utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning (s.k. Framtidsutredningen)

KS2003/0103-90
- (Kommunstyrelsen 2007-12-11, § 374)
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-13, § 13
- Pensionärsrådet 2008-04-21
- Socialnämnden 2008-04-23, § 37
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-06-09, § 200
- Ledningskontoret 2008-12-17 (reviderat 2009-01-13)
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 14

På uppdrag av kommunstyrelsen har ledningskontoret i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utrett sjukvårdens åtagande och inriktning; den s.k. Framtidsutredningen. Arbetet som genomfördes 2003 till 2007 har utmynnat i att de genom sin styrgrupp har överlämnat en utredning omfattande nio rapporter, som i sin tur återfinns i en sammanfattning. Framtidsutredningen gick sedan ut på remiss till berörda förvaltningar. Efter analys och förtydliganden har lednings­kontoret lämnat förslag och rekommendationer på åtgärder.

Kommunstyrelsen har efter viss komplettering tillstyrkt ledningskontoret förslag.

Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Lindberg (V) och Torgny Lihnell (MP) .

Yrkande:
Björn Jansson (S) tillstyrkte i huvudsak kommunstyrelsens förslag men yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), att förvaltningen av hemsjukvården skulle åvila socialnämnden.

Per-Olof Jacobsson (C) tillstyrkte, med instämmande av Margareta Persson (M) och Mats-Ola Rödén (FP), kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

 

Kommunfullmäktiges beslut

 

 

  • Kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att tillsätta en gemensam politisk styrgrupp för hemsjukvård. Styrgruppen har att under ett år att utveckla och verkställa en hemsjukvård för äldre och funktionshindrade där bra förutsättningar skapas för att tillgodose brukarens behov. Målet ska vara en sammanhållen hemvård med ett formali­serat samarbete i team mellan berörd personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
  • Bostadsanpassningen överförs till socialnämnden. Socialnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att utreda frågan om genomförandet av överföringen.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårds­nämnden dels utveckla samarbetet med Stockholmsregionen i enlighet med utredningens rekommendation, dels utveckla ledning, styrning och organisa­toriska förutsättningar på den politiska nivån för att förbättra beställning, uppföljning och kontroll av specialistsjukvården på fastlandet.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårds­nämnden och socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga resurser och pågående hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter. Förstudien ska finnas som grund för en mer långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård.

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildnings­nämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden utreda frågan om att överföra skolläkarfunktionen från barn- och utbildningsnämnden till hälso- och sjuk­vårdsnämnden.

  • Register