§ 7 Avgifter för felparkering: ändring

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42191
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 7
Avgifter för felparkering: ändring

KS2008/490-51
- Tekniska nämnden 2008-10-22, § 280
- Ledningskontoret 2008-11-25
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 296

Förslag om ändring av avgiften för felparkering har kommit från tekniska nämnden för fastställelse i kommunfullmäktige. D e har föreslagit att avgifterna, som senast ändrades vid ingången av 2006, ska sättas till mellan 400 och 1 000 kronor mot idag 350 till 800 kronor. Lägsta avgift får av kommunerna sättas till 75 kronor och en högsta till 1 000 kronor enligt ”Förordningen om felparkerings­avgift” (SFS 1976:1128) . Motivet till höjning av avgifterna är en förbättrad efter­levnad av gällande trafikföreskrifter samt en ökad tillgänglighet av befintliga parkeringsplatser.

Ledningskontoret har tillstyrkt tekniska nämndens förslag och föreslår att avgifterna ska börja gälla från och med 2009-03-01.

Kommunstyrelsen har föreslagit att tekniska nämnden s förslag följs.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Avgifterna för felparkering höjs enligt tekniska nämndens förslag från och med 1 mars 2009.

  • Register