§ 8 Ändring av renhållningstaxan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42190
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 8
Ändring av renhållningstaxan

KS2008/589-45
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 384
- Ledningskontoret 2009-01-05
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 5

Tekniska nämnden har lämnat förslag på reviderad renhållningstaxa att gälla från och med 1 april 2009. Den föreslår bl.a. att grundavgift införs för hushåll med befrielse från sophämtning med 488 kronor (390 kr utan moms) och att en administrativ avgift införs med 120 kronor för ansökan om uppehåll i abonne­mang och s.k. ödeanmälda fastigheter. Möjlighet att köpa en s.k. betalsäck för 83 kr (66 kr utan moms) införs. I detta ingår hämtning och omhändertagande av avfallet.

Ledningskontoret har ingående kommenterat förslaget. Sammanfattningsvis föreslås att ett förtydligande görs vad avser grundavgift för befrielse från hämtning. Denna förslås ändras till ”befrielse endast för hämtning av kärl- och säckavfall”.

Kommunstyrelsen har föreslagit att ledningskontorets preciseringar beaktas och att förslaget till ändring av renhållningstaxan antas. Arbetsutskottet har framfört synpunkter om att ett förtydligande bör göras av avsnittet 2.3.3 Betalsäck.

Anförande:
Anförande hölls av tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Med den av ledningskontoret förslagna preciseringen av förutsättningen för grundavgift ( till ”befrielse endast för hämtning av kärl- och säckavfall” ) antas tekniska nämndens förslag till ändring av renhållningstaxan att gälla från och med 1 april 2009.

  • Register