§ 9 Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (Torghandelstaxa)

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42189
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 9
Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (Torghandelstaxa)

KS2008/489-31
- Tekniska nämnden 2008-10-22, § 281
- Ledningskontoret 2008-11-21
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 4

Tekniska nämnden har föreslagit ändringar i taxan för upplåtelse av offentlig plats den s.k. torghandelstaxan. Ändringarna föreslås gälla från och med 1 april 2009. De flesta avgifterna har fått en smärre höjning främst beroende på att dessa inte har ändrats sedan 2006. Även en del giltighetstider har ändrats. Några nya typer av upplåtelser har tillkommit. Bl.a. regleras avgift numera för skyltställ med 700 kronor per ställ och år. Ansökan för skylift har tillkommit och kostar 500 kronor för 2 dagar. För filminspelningar uttas ingen avgift enligt taxeförslaget.

Anm: Kommunfullmäktige har tidigare (2008-10-27, § 117) beslutat om ändrade avgifter och tider för kommunens torgplatser.

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag ska fastställas.

Kommunstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • De av tekniska nämnden föreslagna ändringarna av taxan för upplåtelse av offentlig plats fastställs att gälla från och med 1 april 2009.

  • Register