§ 10 Borgen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42188
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 10
Borgen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

- Ledningskontoret 2008-12-17
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 21

Ledningskontoret har föreslagit att borgensramen för det kommunala bolaget Wisby Strand Congress & Event Gotland AB ska höjas, från 100 miljoner kronor till 130 miljoner kronor. Detta sker på så sätt att kommunen (genom kommun­styrelsen) tecknar borgen för bolagets lån. Syftet är att bolaget ska kunna förvärva de lösa inventarierna i kongresshallen. Inventarierna är värderade till 25 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Inom en total låneram på 130 miljoner kronor bemyndigas kommunstyrelsen teckna borgen såsom för egen skuld för lån som Wisby Strand Congress & Event Gotland AB upptar.

  • Kommunstyrelsen bemyndigas genomföra överlåtelsen av inventarierna och med den hörande frågor.

  • Kommunstyrelsens ordförande får, eller vid förfall för denne förste vice ordförande, i uppdrag att besluta i varje enskilt fall om borgen för lån som Wisby Strand Congress & Event Gotland AB upptar inom låneramen 130 miljoner kronor.

  • Register