§ 11 Inrättande av kommunalt stipendium vid Högskolan på Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42187
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 11
Inrättande av kommunalt stipendium vid Högskolan på Gotland

KS2006/0282-68
- (Kommunfullmäktige 2006-04-04, § 50)
- Ledningskontoret 2008-12-09
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 20

Efter förslag i en motion (2005-11-28) inlämnad av Bror Lindahl (FP) gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta stipendium eller motsvarande vid Högskolan på Gotland. Förslaget i motionen gick ut på, att genom ett stipendium för högskolans studenter, skulle dessa stimuleras att innovativt bidra till kommunens utveckling.

Ledningskontoret har föreslagit att ett kommunalt stipendium ska inrättas och årligen utdelas till en studerande på Högskolan på Gotland samt att summan ska var 8 000 kronor. Kriterium för erhållande av stipendiet ska vara ”värdefullt arbete som har betydelse för Gotland eller Östersjöområdet”. Under utarbetande av förslaget har kontoret varit i kontakt med Uppsala kommun, som är en av få kommuner som har stipendier för högskolor (i detta fall Uppsala universitet). De har även studerat hur Länsstyrelsens på Gotland mentorskapsstipendium för Högskolan på Gotland är utformat. Synpunkter har även inhämtats från Högskolan på Gotland.

Kommunstyrelsen har föreslagit att ledningskontorets förslag ska tillstyrkas.

Anförande:

Anförande hölls av Bror Lindahl (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Ett kommunalt stipendium på 8 000 kronor inrättas fr.o.m. läsåret 2008/2009, varvid följande ska gälla:

    Stipendiet ska utgå till den som under kalenderåret eller föregående läsår studerat vid Campus Högskolan på Gotland och som i samband därmed har genomfört ett värdefullt arbete som har betydelse för Gotland eller Östersjö­området. Eftersom Gotlands kommun har det regionala utvecklingsansvaret kan arbetet även gälla verksamheter som ligger utanför koncernen Gotlands kommun.

    Envar kan nominera lämplig kandidat till stipendiet. Sista nomineringsdag är 1 oktober. Nominering lämnas till ledningskontoret, Gotlands kommun och till Högskolan på Gotland. Uppsatsen eller examensarbetet ska skickas digitalt. Stipendienämnden vid högskolan bereder ansökningarna och föreslår stipendiat. Beslut om innehavare av stipendiet fattas av region­direktören i Gotlands kommun.

    Stipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde under november eller december månad.

  • Register