§ 12 Motion. Närvård Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42186
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 12
Motion. Närvård Gotland

KS2007/0422-90
- Motion 2007-10-15
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-02-11 § 142
- Ledningskontoret 2008-11-24
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 15

I en motion har Carina Lindberg m.fl. (V) föreslagit att en modell för att stärka tillgängligheten och vårdkedjan på Gotland ska införas. Målet ska vara en likvärdig och jämställd hälso- och sjukvård och kallas Närvård Gotland. För att möjliggöra detta föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden ges specificerade uppdrag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog i februari 2008 att motionen skulle avslås. Nämnden har i sitt svar givit en bakgrund till nuvarande ersättningssystem och i övrigt kommenterat motionens förslag. De har sammanfattningsvis i 5 punkter förklarat sitt avslag på motionen.
1. Framtidsutredningen har presenterat ett förslag till närvårdsmodell.
2. Den nuvarande ersättningsmodellen från hösten 2007 får verka innan nya förändringar föreslås.
3. Det pågår ett intensivt arbete med att få en budget i balans.
4. Man arbetar redan med de flesta av de föreslagna uppdragen.
5. Kommunfullmäktige har beslutat om ett vårdval och införande av auktorisation.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och den pågående beredningen av Framtidsutred­ningen (Se Kf § 6).

Detta har även blivit kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Anförande:
Anförande hölls av Lena Celion (M).

Yrkande:
Carina Lindberg (V) yrkade bifall till motionen.

Gustaf Hoffstedt (M) tillstyrkte, med instämmande av Per-Olof Jacobsson (C) , kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina Lindbergs yrkande om bifall till motionen och för klarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och behandlingen av Framtids­utredningens förslag anses motionen besvarad.

  • Register