§ 13 Motion. Lokal för kontakt med allmänheten

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42185
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 13
Motion. Lokal för kontakt med allmänheten

KS2007/011-10
- Motion 2007-03-19
- Ledningskontoret 2008-11-19
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 303

Björn Jansson (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om att en fast lokal ska anvisas där allmänheten kan besöka de politiska partierna. ”Tanken är sedan att varje parti kan organisera och ha sin egen tid för bemanning av lokalen”. Motivet är att vara ett forum för det öppna samtalet – ett slags Demokratikontor – och öka tillgängligheten för medborgarna att träffa företrädare för olika politiska partier.

Ledningskontoret har föreslagit att de politiska partierna själva bör anordna och hålla sådana möten och har hänvisat till de möjligheter som kommer att finnas efter kommunens flytt till Visborgs slätt.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med lednings­kontorets utlåtande.

Anförande:
Anförande hölls av Stefan Nypelius (C).

Yrkande:
Lilian Virgin (S) yrkade, med instämmande av Hanna Westerén (S) , att motionen bifalls.

Lena Celion (M) tillstyrkte, med instämmande av Inger Harlevi (M) , kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lilian Virgins yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Lilian Virgins yrkande. 47 ledamöter röstade ja. 24 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Således hade kommunfullmäktige beslutat att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

     

  • Register