§ 14 Motion. Åtgärder för att underlätta hanteringen av bygglov

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42184
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 14
Motion. Åtgärder för att underlätta hanteringen av bygglov

KS2008/0303-14
- Motion 2008-06-18
- Byggnadsnämnden 2008-10-29, § 195
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 304

Bo Björkman (S) har i en motion förslagit att byggnadsnämnden skyndsamt ska vidta åtgärder för att underlätta och påskynda hanteringen av bygglov för de gotländska företagen.

Byggnadsnämnden har i sitt svar redogjort för de initiativ som tagits för att underlätta bygglovshanteringen. Den har förslagit att ytterligare åtgärder får avvaktas för att först få se resultatet av det pågående förändringsarbetet. Vidtagna åtgärder har bl.a. varit att genomföra servicegarantier. En verksamhetsutvecklare har projektanställts för att driva utvecklingsfrågor. En hopslagning av bygglov- och tillsynsverksamheten har genomförts.

Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens yttrande.

  • Register