§ 15 Motion. Cykelväg på Fårö

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42183
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 15
Motion. Cykelväg på Fårö

KS2008/0400-51
- Motion 2008-09-15
- Ledningskontoret 2008-11-21
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 305

Elisabeth Kalström (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska föra diskussion med Vägverket om att anlägga en cykelväg på Fårö.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att frågan ska behandlas i arbetet med den kommande regionala infrastrukturplanen. Utveck­landet av cykelturismen har formulerats som ett mål av riksdagen och återfinns även i det regionala utvecklingsprogrammet. Där är det formulerat som ett mål att cykelåkandet ska öka med 30 % under en femårsperiod. I den nuvarande planen för infrastruktur finns cykelväg på Fårö uppsatt för åren 2014-2015. Den nya planen kommer att gälla för perioden 2010-2021.

Anföranden:
Anföranden hölls av Majvor Östergren (S) och Eva Nypelius (C).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls såtillvida att frågan om en cykelväg på Fårö ska behandlas i arbetet med den regionala infrastrukturplanen.

  • Register