§ 21 Fyllnadsval. När Sparbank. Huvudman

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42177
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 21
Fyllnadsval. När Sparbank. Huvudman

Kommunfullmäktige har att utse ny huvudman i När Sparbank efter avlidne Erik Folkarve (C).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Val av ny huvudman i När Sparbank till årsstämman 2011 bordläggs till nästa sammanträde.

  • Register