§ 33 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42165
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 33
Interpellationer; nya

· Janica Sörestedt ( s ) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion ( m ) ställa interpellation om kvalitet och tillgång till platser m.m. inom barnomsorgen. (KS 2009/85-88)

· Brittis Benzler ( v ) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion ( m ) ställa interpellation om konsekvenserna för skolan och förskolan i och med övergången till centralt ägda datorer. (KS 2009/86-00)

Kommunfullmäktiges beslut

· Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Register